Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2013

suga

October 29 2012

suga
Ile ra­zy zab­liźnia się to, co roz­darte - po­jawiasz się i na no­wo szar­piesz za jeszcze świeże rany. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Szczęście to po pros­tu dob­re zdro­wie i zła pamięć. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Nie chcę do­kony­wać wy­boru, bo nie chcę wy­bierać między ser­cem, a rozumem. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Dziś, im bar­dziej w siebie wie­rzysz, tym gorzej Cie postrzegają.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
W wielu mo­men­tach życia je­dyne cze­go prag­niemy, to od­puścić i zre­zyg­no­wać. A prze­cież sens tkwi w tym, by od­szu­kać coś, co nie poz­wo­li nam się pod­dać. Mu­simy upaść, po to, żeby umieć się pod­nieść. Pod­no­simy się po to, by za ja­kiś czas upaść zno­wu. Patologia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Po­dob­no jes­tem niepo­kor­na i po­dob­no nie wiem co to strach. Tak mówią... po­kora? Przez os­tatnie la­ta zbyt wiele ra­zy kopnęła mnie w dupę, żeby o niej pa­miętać. Strach? Tyl­ko głup­cy się nie boją, więc ja... boję się i to cholernie. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Nie ga­daj, tyl­ko działaj.
Nie mów, po pros­tu po­każ.
Nie obiecuj, tyl­ko udowodnij. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Wewnętrzny spokój prze­raża, bo uświada­miasz so­bie, że już na niczym w za­sadzie Ci nie zależy. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Sa­mot­ność to ucie­czka.. Ucie­czka od ludzi, świata, przyk­rości, lecz nig­dy od sa­mego siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Byłam ty­siącem słów, które uno­siły się wszędzie z wiat­rem i echem od­bi­jały się o skały.
Przy To­bie, tak nag­le, w pół zda­nia stałam się tylko... szeptem.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Słowa nie brzmią już tak jak kiedyś. Obojętność. Skry­ta między wy­raza­mi, wdziera się do ser­ca. Wszys­tko, co było zni­ka. Bez­sens na­daje sens życiu. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Jeśli ktoś zos­ta­wi w twoim życiu trwały ślad - nie ma ta­kiej gum­ki, która by go wy­mazała. Zaw­sze po­zos­ta­nie choćby led­wo wi­doczny kontur. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Gdy poczu­jesz, że osu­wa Ci się ziemia pod sto­pami miej od­wagę sta­wiać krok nap­rzód. I nie pat­rz w tył, będę szła obok Ciebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Nig­dy nie czułam się bar­dziej sa­mot­na niż te­raz, kiedy uświado­miłam so­bie, że to będzie trwać dłużej. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz

October 16 2012

suga
Mężczyźni są wyt­rawny­mi ob­serwa­tora­mi, a ko­biety dob­ry­mi słuchacza­mi, bo my rozpływa­my się pod ich słowa­mi, a oni wyszu­kują w nas piękno. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Ty jes­teś jak mój głuchy krzyk.
Nie możesz mnie usłyszeć, ale czu­jesz, że Ciebie pot­rze­buję.
Czu­jesz, że chce na To­bie po­legać.
Czu­jesz, że znaczysz dla mnie więcej niż kto­kol­wiek in­ny.
Może to pro­log do ma­nipu­lac­ji na­de mną? Może to pro­log do wspólnej niszczącej Nas obo­je wol­ności?
Może to po pros­tu coś co ma się nie kończyć, al­bo może to coś co ma trwać i w końcu zniknąć?
Nie zna­my przyszłości, gdy­by tak było - szyb­ciej do­konałabym czy­ny nie­chlub­ne­go.
Ty coś widzisz we mnie, a ja w To­bie cały świat.
Pragnę Ciebie, cho­ciaż to jest niewłaści­we, nie te­raz.
Dzieli Nas ty­le różnych rzeczy, a mi­mo to jes­teśmy w tym sa­mym pun­kcie od­niesienia.
Ma­my wspólny, niez­ro­zumiały dla in­nych język.
I nie znoszę tych py­tań "co ty we mnie widzisz?", "co ty w nim widzisz?"
Ano wiesz, w To­bie, ano wiesz w Nim widzę to, cze­go in­ni nie dos­trze­gają.
W To­bie jest ulot­ne szczęście i smu­tek, nadzieja i bez­sens, przyszłość i des­truk­cja.
W To­bie widzę Ciebie i mnie, mo­je al­ter-ego, Twoją złość, mój żal.
Zaz­drość, obojętność, uśmiech, łzy.
Widzę Nas, bez is­tniejącej przeszłości i przyszłości.
Nas żyjących chwilą, uciekających przed ciężkim lo­sem.
Nas pat­rzących so­bie w oczy, tulących się gdzieś z da­la od zgiełku, na przed­mieściach.
Nas umierających tą samą po­wolną śmier­cią, egoistów dla in­nych, ale nie siebie nawza­jem.
Nas - praw­dzi­wych, nieideal­nych, wad­li­wych, upar­tych, złych, za­kocha­nych.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
To zadzi­wiające, że ludzie poświęcają co raz więcej cza­su na za­rabianie pieniędzy, a jed­nocześnie mówią, że naj­cenniej­szych rzeczy nie można za nie kupić. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Dlacze­go nie możemy zat­rzy­mać się we śnie i nim żyć? Prze­cież jest to ta­kie pros­te... nocą. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
suga
Nadszedł czas kochanych swetrów, wełnianych szalików, zimnych rąk i nadmiernej ilości kawy.
— kochana jesień.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl